Informatie over de Stichting ZASM als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Op deze pagina vindt u alle informatie m.b.t. de ANBI-status van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland. Door op de betreffende link te klikken, scrollt u automatisch naar de betreffende paragraaf.

 1. Naam van de instelling

 2. KvK-nummer en RSIN of fiscaal nummer

 3. Contactgegevens

 4. Doelstelling

 5. Hoofdlijnen actueel beleidsplan

 6. Bestuurssamenstelling

 7. Beloningsbeleid

 8. Verslag uitgeoefende activiteiten 2014

 9. Financiële verantwoording 2015 en 2016 

 

 1. Naam van de instelling

  Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland (voorheen ZASM)

 2. Kvk-nummer en RSIN of fiscaal nummer

  Het KvK-nummer van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland is 41216025 

  Het fiscaal nummer van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland is 2565821 

 3. Contactgegevens

  Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland
  Keizersgracht 141-C
  1015 CK Amsterdam
  tel. (020) 6249318
  e-mail: zasm [at] zuidafrikahuis [dot] nl


 4. Doelstelling

  De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland heeft ten doel:

  ‘Het bevorderen van Nederlandse belangen in ruime zin, waaronder met name culturele en economische belangen, in Zuid-Afrika en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’

  en

  ‘het bevorderen van de studie van de Afrikaanse taal en letterkunde en de cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’


 5. Hoofdlijnen actueel beleidsplan

        De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland is voortgekomen uit de vroegere Nederlands-Zuid-Afrikaanse Spoorwegmaatschappij (NZASM), die eind negentiende eeuw op verzoek van president Paul Kruger spoorwegen aanlegde in Zuid-Afrika. De stichting werd opgericht in 1909.

  De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door het Zuid-Afrikahuis in stand te houden en diverse instanties te subsidiëren die nauw aan haar verwant zijn. Concreet betekent dit bijvoorbeeld het in stand houden van de bibliotheek en het archief van het Zuid-Afrikahuis, het subsidiëren van het Maandblad Zuid-Afrika en incidentele subsidies aan bijvoorbeeld het Festival voor het Afrikaans. In Zuid-Afrika ondersteunt de stichting het SASNEV (Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere) in Kaapstad.

  De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland is de initiator en financier van het Woordenboek Afrikaans en Nederlands, dat na ongeveer tien jaar werk in 2011 werd voltooid.

  Het beleid van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland voor de jaren 2012 – 2015 zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de statuten van de stichting. De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland heeft de ANBI-status en zal haar baten ten goede doen komen aan de culturele doelstellingen, die voortvloeien uit de statutaire verplichtingen.

  Derhalve zal de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland doorgaan met het jaarlijks financieel ondersteunen van  zusterorganisaties, zoals het SSF en het Maandblad Zuid-Afrika. Wel zal iedere keer opnieuw kritisch worden bekeken of de gelden niet efficiënter kunnen worden besteed, en in lijn blijven met de doelstellingen.
  Het SSF (Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten) verleent studiebeurzen aan Zuid-Afrikaanse studenten om in Nederland voor relatief korte tijd (drie tot zes maanden) onderzoek te doen, bijvoorbeeld in het kader van een Masters-onderzoek.

  In Zuid-Afrika zal de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland de steun voortzetten aan het SASNEV (Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere) in Pinelands (Kaapstad).  


  Het pand Keizersgracht 141 – eigendom van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland en vestiging voor bibliotheek, archief en kantoor -  was reeds geruime tijd aan een zeer noodzakelijke en grondige restauratie toe. De kosten daarvan gingen de draagkracht van Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland te boven. Reeds in 2011 begon de toenmalige Stichting ZASM derhalve met verkennende gesprekken met partijen, die niet uitsluitend uit commerciële overwegingen geïnteresseerd zouden zijn in restauratie van het grachtenpand. In 2014 kon een overeenkomst worden gesloten met Die Burger Zuid-Afrikahuis BV (DBZA), onderdeel van de Naspers-groep te Hoofddorp. Het pand Keizersgracht 141 te Amsterdam werd daarbij eigendom van Zuid-Afrikahuis VOF (50 % Stichting ZASM en 50 % DBZA). Beheer en exploitatie van bibliotheek en archief blijven geheel in handen van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland.
  De toekomst van het pand Keizersgracht 141, als huis voor archief, bibliotheek en  kantoor van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland is nu voor langere tijd verzekerd. Niet alleen kon in 2014 met de restauratie van Keizersgracht 141 worden gestart, maar ook werd een groots project ter hand genomen dat tot doel heeft de conservering van het uitgebreide archief. Vriend en vijand zijn het er over eens dat hier sprake is van een uniek stukje erfgoed op het gebied van de historische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika.

  Tijdens de verbouwing van Keizersgracht 141 Amsterdam zijn bibliotheek en archief van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland tijdelijk gehuisvest in het Regionaal Archief Alkmaar (Bergerweg 1).

  In 2015 begon de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland met verkennende gesprekken met de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging om te bekijken of een nauwere samenwerking met deze zusterorganisatie niet zou kunnen resulteren in een samensmelting. Uitgangspunt daarbij is dat er in Nederland voortaan één organisatie zal bestaan die de relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika en het Nederlands en Afrikaans in het bijzonder een warm hart toedraagt; met het pand Keizersgracht 141 te Amsterdam als uitvalsbasis.

  De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland orienteert zich op een actiever beleid met betrekking tot kleinschalige evenementen die voortvloeien uit haar doelstellingen.

  De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland is financier van de bijzondere leerstoel Afrikaanse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Wegens het emeritaat van de huidige hoogleraar in 2016 orienteert de Stichting ZASM over de mogelijkheden van een voortzetting van deze leerstoel.        

  De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland staat in principe open voor aanvraag van incidentele subsidies. Subsidieaanvragen zullen worden beoordeeld op conformiteit met de statuten van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland (het bevorderen van het (culturele) Nederlandse belang in Zuid-Afrika), financiële haalbaarheid en resultaatgerichtheid. 

   

 6. Bestuurssamenstelling

  Het bestuur van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland wordt gevormd door de volgende personen:

  Mr. J. Donner, voorzitter
  Drs. G. van den Berg, secretaris en directeur van het Zuid-Afrikahuis
  H.V. van Strien, penningmeester
  Drs. F. Burgers, vice-voorzitter
  Dr. H. Wels
  Drs. E. Pos
  Prof. Dr. G. Harinck
  Prof. Dr. O.J. Praamstra 

 7. Beloningsbeleid

  De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland heeft thans drie medewerkers in dienst in vaste dienst om noodzakelijke werkzaamheden te verrichten (bibliotheek, administratie, directie, beheer pand Keizersgracht 141). Inzet van betaald personeel wordt altijd getoetst aan de minimaal noodzakelijke werkzaamheden. Het beloningsbeleid sluit aan bij gebruikelijke salariëring in de culturele sector.

  De bestuursleden van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland doen hun werk onbezoldigd en krijgen ieder jaar een kleine tegemoetkoming voor gemaakte onkosten.

 8. Activiteiten in 2014 

  Het jaar 2014 stond vooral in het teken van de start van de verbouwing en renovatie van het pand Keizersgracht 141 te Amsterdam. De bibliotheek en het archief verhuisden voor tijdelijke opslag naar het Regionaal Archief in Alkmaar. In Alkmaar werd gestart met een groots project met als doel conservering en digitalisering van de index van het archief. 

  De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland ging door met haar inzet om aan de statutaire verplichtingen te voldoen. De stichting ondersteunde de zusterorganisaties met een substantiële bijdrage en financierde het Maandblad Zuid-Afrika voor een groot deel. In Zuid-Afrika zette de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland de steun voort aan het SASNEV (Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere) in Pinelands (Kaapstad).  
 9. Financiële verantwoording (2015 en 2016)  

  Bijlage: Staat van baten lasten 2015 en 2016.

AttachmentSize
ANBI cijfers 2015 2016 SZAHNL.pdf64.55 KB
Zuid-Afrikahuis    Keizersgracht 141-C    1015 CK Amsterdam Nederland    tel: +31-20-6249318    fax: +31-20-6382596