Bibliografie Academische Publicaties 2013-2018

For English, see below

Wetenschappelijk onderzoek over Zuid(elijk)-Afrika wordt in het algemeen in wetenschappelijke tijdschriften en boeken gepubliceerd. Deze publicaties zijn online te vinden via wetenschappelijke catalogi. Er zijn echter ook wetenschappelijke publicaties - zoals proefschriften, scripties, oraties en zo meer, die bij de universiteiten zelf gepubliceerd worden en die niet (altijd) via de gangbare wetenschappelijke catalogi te vinden zijn.

Hier vindt u een overzicht van deze publicaties (in het Nederlands, Engels of Afrikaans) over Zuid(elijk)-Afrika die binnen Nederlandse en Belgische universiteiten gepubliceerd zijn. Met dit overzicht wil het Zuid-Afrikahuis wetenschappelijk onderzoek op basis van deze bronnen stimuleren en samenwerking tussen onderzoeksinstellingen bevorderen, media-aandacht voor deze publicaties vergroten en het gebruik van de collecties van diverse instellingen bevorderen.

In samenwerking met IISG, ASC, Ugent en UvA houdt de bibliotheek van het Zuid-Afrikahuis  daarom bij welke wetenschappelijke titels aan universitaire instellingen op het gebied van de geestes-, mens, en sociaalwetenschappen gepubliceerd worden over o.a. de volgende onderwerpen: politiek, taal- en letterkunde, cultuur, geschiedenis, onderwijs, rechten, arbeid/werkgelegenheid/vakbonden, religie en economie.

Het eerste overzicht betrof de periode 2013-2017.
Op 21 maart 2019 werd de lijst bijgewerkt en bestrijkt deze de periode 2013-2018.
De lijst wordt jaarlijks bijgewerkt.

Voor aanvullingen, vragen, wijzigingen of suggesties, kunt u zich richten tot de bibliothecaris van het Zuid-Afrikahuis: bibliotheek@zuidafrikahuis.nl

 

BIBLIOGRAPHY ACADEMIC PUBLICATIONS ON SOUTH(-ERN) AFRICA 2013-2017

Scientific research on South(ern) Africa is generally published in scientific journals and books. These publications can be found online via scientific catalogs. However, there are also scientific publications - such as dissertations, theses, orations, etc., which are published at the universities themselves and which are not (always) available through the usual scientific catalogs.

Here you will find an overview of these publications (in Dutch, English or Afrikaans) about South(ern) Africa which were published at Dutch and Belgian universities. With this overview, the South Africa House wants to encourage scientific research based on these sources and promote collaboration between research institutions, increase media attention for these publications and promote the use of the collections of various institutions.
In collaboration with IISG, ASC, Ugent and UvA, the library of the South Africa House therefore keeps track of which academic titles are published at university institutions in the field of the humanities, life and social sciences, on topics including the following: politics, language and literature, culture, history, education, law, labor/employment /trade unions, religion and economy.

The first overview included the period 2013-2017.
On March 21st, 2019 the current overview is placed and includes the period 2013-2018.
The list will be updated annually.

For additions, questions, changes or suggestions, please contact the librarian of the South Africa House: bibliotheek@zuidafrikahuis.nl