Leerstoel

Ter bevordering van de Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde in Nederland werd in 1932 de bijzondere leerstoel Zuid-Afrikaanse Letterkunde opgericht. De leerstoel wordt tegenwoordig ondersteund door de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland en de huidige leerstoelhouder is prof. dr. Margriet van der Waal.

Leeropdracht

De leerstoel heeft zich vanaf de instelling ervan in 1932 vooral gericht op de Afrikaanse letterkunde. Dit is lange tijd het voornaamste profiel van de leerstoel gebleven, maar in de loop van de jaren heeft het profiel zich verbreed naar zowel andere disciplines als andere vraagstukken. Tegenwoordig omsluit de leerstoel het bestuderen van Zuid-Afrikaanse literatuur, cultuur en geschiedenis. Dat wil zeggen de bestudering van Afrikaanse literaire teksten in de brede zin van het woord binnen de culturele en maatschappelijke context – de Zuid-Afrikaanse samenleving in heden en verleden. Dit is een logische en betekenisvolle verruiming van de leerstoel: niet alleen wordt zo rekenschap gegeven van de disciplinaire en academische veranderingen binnen het veld van literatuurstudie, maar ook omdat dit perspectief beter aansluit bij de complexe Zuid-Afrikaanse en transnationale kwesties die door wetenschappelijke duiding en onderzoek in beschouwing moeten worden genomen.

Prof. dr. Margriet van der Waal

Margriet van der Waal (1976) is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam vanwege de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland. Daarnaast is zij universitair docent Europese Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In het onderzoek van Margriet van der Waal staan de Zuid-Afrikaanse literatuur en de postkoloniale Europese identiteit centraal. Ze publiceerde over selectieprocessen in het literatuuronderwijs in (post-)apartheid Zuid-Afrika (wat wordt er op school gelezen en wie bepaalt dat?). Voorts verdiepte ze zich in constructies en representaties van Afrikaner identiteit binnen en buiten Zuid-Afrika. Binnen de Europese context onderzocht ze aan de hand van literatuur en kunst verschillende dimensies van post-nationale identiteitspolitiek. Een rode draad in haar onderzoek vormt de wijze waarop contemporaine literatuur en kunst inzicht verschaft in de strijd om politieke en culturele waarden in een globaliserende wereld. Centraal daarin staat de vraag hoe identiteit verknoopt is met postkoloniale machtsvraagstukken.