Hoe kan ek aansoek doen vir 'n beurs?


Stap 1: toelating (Nederlandse) universiteit of studieprogram

Voordat jy 'n beurs kan aanvra, moet jy eers toelating hê vir 'n studieprogram in Nederland.  'n Bewys van toelating is een van die (belangrike) dokumente wat jy nodig het om vir 'n beurs aansoek te doen.

Stap 2: Aansoekvorm en noodsaaklike dokumente

Laai die aansoekvorm af.

Voltooi die dokument en stuur dit aan die Sekretaris van die Studiefonds met die volgende dokumente:

    Toelatingsbewys studieprogram (Nederlandse) universiteit
    ‘n Kort oorsig van jou akademiese prestasies na hoërskool
    Afskrifte van akademiese sertifikate en uitslae
    Studieplan: 'n kort beskrywing (maksimum 2 X A4) van jou studieplanne in Nederland vir 'n tydperk van drie tot ses maande
    [a] Probleembepaling b) Hoekom wil jy by die spesifieke Nederlandse universiteit of instituut studeer? c) Wie sal jou studieleier wees?
    Aanbevelingsbrief /briewe van jou studieleier/ professor /dosent om jou beursaansoek te ondersteun.

Sperdatums

31 Januarie vir studies wat in September begin

31 Mei vir studies wat in Februarie (van die daaropvolgende jaar) begin

Waarheen stuur ek my aansoek?

Stuur alle dokumente in een poslêer na: vandenberg@zuidafrikahuis.nl

[Jy ontvang 'n ontvangserkenning per e-pos. As jy dit nie kry nie, moenie huiwer om weer vir bevestiging te vra nie.]

Visa

Maak seker dat jy betyds aansoek doen vir 'n visum by die Nederlandse Ambassade in Pretoria of die Nederlandse konsulaat in Kaapstad.


Adresse:

Ambassade van die Koninkrijk der Nederlanden
210 Florence Ribeiro/Koningin Wilhelminalaan
H/v Muckleneukstraat
0181 New Muckleneuk
Pretoria
Telefoon: + (27) (12) 4254500
E-pos: pre@minbuza.nl
Openingstye:
Maandag tot Donderdag: 8.00-17.00.
Vrydag: 8.00 - 13.00.

Nederlandse Consulaat-Generaal
Strandstraat 100
Kaapstad 8001
Telefoon: + (27) (21) 4215660
E-pos: kaa@minbuza.nl
Openingstye:
Maandag tot Donderdag: 8.00-17.00
Vrydag: 8.00 - 13.00

ALGEMENE VOORWAARDES

Die toekenning van 'n beurs is onderworpe aan die volgende voorwaardes.

Na aankoms in Nederland moet jy persoonlik by die sekretaris van die Studiefonds aanmeld. Die sekretaris kan jou vra om jouself deur middel van jou paspoort te identifiseer. Betalings sal nie gedoen word voordat jy jou aangemeld het nie.

Wanneer die toegestane termyn van 'n beurs verstreke is, kan dit nie hernu of verleng word nie.

Die maksimum tydperk vir die toekenning van 'n beurs is ses maande.

'n Lid van die bestuur van die Studiefonds of die sekretaris kan halfpad deur die toegestane tydperk van die studieleier in Nederland of Suid-Afrika inligting aanvra ten opsigte van hul tevredenheid met die vordering. Die Studiefonds behou die reg voor om die beurs onmiddelik te beëindig indien die vordering van die student nie bevredigend is nie.

As u studieplan aansienlik gewysig word, moet u die Studiefonds per e-pos in kennis stel.

As dit bekend word dat die beurs gebruik word vir ander doeleindes as dit waarvoor dit bedoel is, behou die Studiefonds die reg voor om die beurs dadelik te beëindig.

Indien ander - gedeeltelike of volle - beurse verkry word (voor, tydens of na indiening van die aansoekvorm) hetsy in Nederland of in Suid-Afrika, moet die Studiefonds hieroor ingelig word.

Indien 'n ander studiebeurs toegeken word waarvan die Studiefonds nie op die hoogte was nie, behou die Studiefonds die reg voor om die beurs te beëindig.

Die Studiefonds vereis van die persoon wat 'n beurs ontvang die volgende:

    'n Kort verslag (A4) van die akademiese aktiwiteite en ervarings in Nederland, binne twee maande na die tydperk waarvoor die beurs toegeken is, verstryk het.
    'n Afskrif van die publikasie wat spesifiek die resultaat van die studie in Nederland is, moet gratis beskikbaar gestel word aan die biblioteek van die Zuid-Afrikahuis, Keizersgracht 141 C, 1015 CK Amsterdam.
    Dit word hoog op prys gestel as die Stigtingstudiefonds vir Suid-Afrikaanse studente genoem word in die publikasies wat spesifiek die gevolg is van die studie in Nederland.

Die beurs kan onmiddellik beëindig word, en betalings kan verhaal word vir die volgende redes:

    Indien enige inligting wat op die aansoekvorm verstrek is, onjuis blyk te wees
    Indien die student/navorser te laat in Nederland aankom en nie meer aan die akademiese program deelneem nie, en
    Indien die student/navorser gedwing word om nie meer aan die akademiese program deel te neem nie.

Vrywaring

Geen regte kan verleen word aan die tekste soos op hierdie webwerf vermeld nie.

Die Stigting Studiefonds vir Suid-Afrikaanse Studente SSF aanvaar geen aanspreeklikheid vir foutiewe inligting wat deur ander webwerwe verskaf word nie.