Registrasievorm

Wat is die Studiefonds vir Suid-Afrikaanse Studente?

Die Stigting Studiefonds vir Suid-Afrikaanse Studente (SSF) is geaffilieer by die Stigting Zuid-Afrikahuis Nederland (SZAHN).

Die SSF, of eerder ‘n voorloper daarvan, word opgerig in 1885 en is gewortel in die historiese bande tussen Nederland en Suid-Afrika. Vandag wil hierdie fonds bydra tot die nuwe, demokratiserende Suid-Afrika, deur jong, begaafde Suid-Afrikaanse studente die geleentheid te bied om gebruik te maak van hooggekwalifiseerde onderwys en navorsing in Nederland.

Tradisioneel is Nederlands en Afrikaans as tale nou met mekaar verbonde,  en tradisioneel word veral beurse uitgereik op die gebied van taal, literatuur, kuns, geskiedenis en teologie.  Tans word studente uit elke vakgebied egter genooi om aansoek te doen. ‘n Aansoek is geen waarborg vir die toekenning van ‘n beurs nie.  Die bestuur wat die beurse toeken hanteer veral kwaliteitskriteria en ondersoek of die student geen ander finansiële middele tot sy/haar beskikking het nie

Die spesiale ‘niche’ van die SSF.

Die SSF verskaf beurse vir ‘n tydperk van drie – ses maande aan Suid-Afrikaanse studente wat wil deelneem aan uitruilprogramme tussen Nederlandse en Suid-Afrikaanse universiteite of navorsingsentrums om ‘n magistergraad of PhD te behaal.

Die SSF bied ook reisbeurse aan, byvoorbeeld om navorsing te doen, ‘n kongres by te woon of om aan ‘n spesifieke kursus deel te neem.

NB: In beginsel bied die SSF nie beurse aan vir die doel om ‘n graad van ‘n Nederlandse universiteit te verwerf nie.

Veelvoorkomende vrae

Wat is die keuringskriteria vir ’n aansoek?

Om in aanmerking te kom vir ’n SSF-beurs

 • moet jy Suid-Afrikaanse nasionaliteit hê
 • moet jy by ’n Suid-Afrikaanse universiteit ingeskryf wees
 • moet jy geregistreer en aanvaar wees by ’n Nederlandse universiteit of ’n erkende navorsingsinstituut
 • moet goeie kennis hê van die betrokke onderrigtaal (Nederlands en / of Engels)

Vir watter soort akademiese aktiwiteite is ’n SSF-beurs bedoel?

 • Die SSF gee voorkeur aan ’n lesingsreeks, kursus, internskap of navorsingsperiode wat deel vorm van die voltooiing van jou Magister- of PhD-studie /navorsing aan ’n universiteit in Suid-Afrika; of
 • Studiebesoeke wat bydra tot die voltooiing van samewerkingsprojekte op die gebied van navorsing waarby Nederlandse en Suid-Afrikaanse akademici betrokke is.
 • Onderwyskursusse (vir ‘n tydperk van drie tot ses maande); waarvan die punte (krediete) aanvaar word vir die voltooiing van die Suid-Afrikaanse nagraadse opleiding
 • Navorsingsaktiwiteite wat binne drie tot ses maande voltooi kan word en kan bydra tot die voltooiing van die Suid-Afrikaanse nagraadse opleiding.
 •  Reisaktiwiteite om ’n (akademiese) kongres, simposium of konferensie te besoek; kort besoeke in verband met navorsing of konsultasie (bv. PhD); ook vir akademici wat reeds ’n graad het.

Hoeveel bedra ’n beurs?

 • Vir ’n Magisterstudent € 970 per maand. Hierdie bedrag is bedoel om alle (maandelikse) koste te dek (huur, mediese uitgawes, visum).
 • Vir ’n PhD-student € 1190 per maand. Weereens, die bedrag is bedoel om alle (maandelikse) koste te dek (huur, mediese uitgawes, visum).
 • Daarbenewens kan ’n eenmalige bedrag van € 1000, – vir reiskoste toegeken word.
 • Vir ’n reisbeurs vir ’n kort besoek geld ’n bedrag van € 1200, –

Hoe om aansoek te doen vir die beurs?

Stap 1: toelating (Nederlandse) universiteit of studieprogram

Voordat jy ’n beurs kan aanvra, moet jy eers toelating hê vir ’n studieprogram in Nederland.  ’n Bewys van toelating is een van die (belangrike) dokumente wat jy nodig het om vir ’n beurs aansoek te doen.

Stap 2: Aansoekvorm en noodsaaklike dokumente

Voltooi die dokument en met die volgende dokumente:

 • Toelatingsbewys studieprogram (Nederlandse) universiteit
 • ‘n Kort oorsig van jou akademiese prestasies na hoërskool
 • Afskrifte van akademiese sertifikate en uitslae
 • Studieplan: ’n kort beskrywing (maksimum 2 X A4) van jou studieplanne in Nederland vir ’n tydperk van drie tot ses maande
 • [a] Probleembepaling b) Hoekom wil jy by die spesifieke Nederlandse universiteit of instituut studeer? c) Wie sal jou studieleier wees?
 • Aanbevelingsbrief /briewe van jou studieleier/ professor /dosent om jou beursaansoek te ondersteun.

Sperdatums

31 Januarie vir studies wat in September begin

31 Mei vir studies wat in Februarie (van die daaropvolgende jaar) begin

Waarheen stuur ek my aansoek?
Stuur alle dokumente in een poslêer na: studiefonds@zuidafrikahuis.nl

[Jy ontvang ’n ontvangserkenning per e-pos. As jy dit nie kry nie, moenie huiwer om weer vir bevestiging te vra nie.]

Visa
Maak seker dat jy betyds aansoek doen vir ’n visum by die Nederlandse Ambassade in Pretoria of die Nederlandse konsulaat in Kaapstad.

Adresse:
Ambassade van die Koninkrijk der Nederlanden
210 Florence Ribeiro/Koningin Wilhelminalaan
H/v Muckleneukstraat
0181 New Muckleneuk
Pretoria
Telefoon: + (27) (12) 4254500
E-pos: pre@minbuza.nl
Openingstye:
Maandag tot Donderdag: 8.00-17.00.
Vrydag: 8.00 – 13.00.

Nederlandse Consulaat-Generaal
Strandstraat 100
Kaapstad 8001
Telefoon: + (27) (21) 4215660
E-pos: kaa@minbuza.nl
Openingstye:
Maandag tot Donderdag: 8.00-17.00
Vrydag: 8.00 – 13.00

ALGEMENE VOORWAARDES

Die toekenning van ’n beurs is onderworpe aan die volgende voorwaardes.

 • Na aankoms in Nederland moet jy persoonlik by die sekretaris van die Studiefonds aanmeld. Die sekretaris kan jou vra om jouself deur middel van jou paspoort te identifiseer. Betalings sal nie gedoen word voordat jy jou aangemeld het nie.
 • Wanneer die toegestane termyn van ’n beurs verstreke is, kan dit nie hernu of verleng word nie.
 • Die maksimum tydperk vir die toekenning van ’n beurs is ses maande.
 • ’n Lid van die bestuur van die Studiefonds of die sekretaris kan halfpad deur die toegestane tydperk van die studieleier in Nederland of Suid-Afrika inligting aanvra ten opsigte van hul tevredenheid met die vordering. Die Studiefonds behou die reg voor om die beurs onmiddelik te beëindig indien die vordering van die student nie bevredigend is nie.
 • As u studieplan aansienlik gewysig word, moet u die Studiefonds per e-pos in kennis stel.
 • As dit bekend word dat die beurs gebruik word vir ander doeleindes as dit waarvoor dit bedoel is, behou die Studiefonds die reg voor om die beurs dadelik te beëindig.
 • Indien ander – gedeeltelike of volle – beurse verkry word (voor, tydens of na indiening van die aansoekvorm) hetsy in Nederland of in Suid-Afrika, moet die Studiefonds hieroor ingelig word.
 • Indien ’n ander studiebeurs toegeken word waarvan die Studiefonds nie op die hoogte was nie, behou die Studiefonds die reg voor om die beurs te beëindig.

Die Studiefonds vereis van die persoon wat ’n beurs ontvang die volgende:

 • ’n Kort verslag (A4) van die akademiese aktiwiteite en ervarings in Nederland, binne twee maande na die tydperk waarvoor die beurs toegeken is, verstryk het.
 • ’n Afskrif van die publikasie wat spesifiek die resultaat van die studie in Nederland is, moet gratis beskikbaar gestel word aan die biblioteek van die Zuid-Afrikahuis, Keizersgracht 141 C, 1015 CK Amsterdam.
 • Dit word hoog op prys gestel as die Stigtingstudiefonds vir Suid-Afrikaanse studente genoem word in die publikasies wat spesifiek die gevolg is van die studie in Nederland.
 • Die beurs kan onmiddellik beëindig word, en betalings kan verhaal word vir die volgende redes:
 • Indien enige inligting wat op die aansoekvorm verstrek is, onjuis blyk te wees
 • Indien die student/navorser te laat in Nederland aankom en nie meer aan die akademiese program deelneem nie, en
 • Indien die student/navorser gedwing word om nie meer aan die akademiese program deel te neem nie.

Vrywaring

Geen regte kan verleen word aan die tekste soos op hierdie webwerf vermeld nie.

Die Stigting Studiefonds vir Suid-Afrikaanse Studente SSF aanvaar geen aanspreeklikheid vir foutiewe inligting wat deur ander webwerwe verskaf word nie.

Meer inligting

Kontakvorm studiefonds

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
+31(0)20-6249318

Openingstijden

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons