Evenement

Nieuw ontdekte Nederlandse architectuur in Zuid-Afrika

4 oktober 2021
Auteur: Persbericht
Foto: Newlands Cape Town / Foto door: F Swanepoel

Delen:

Datum: 19 oktober
Inloop: 15:00
Tijd: 15:30 – 17:15 uur
Locatie: YouTube
Taal: Engels

Op 19 oktober 2021 vindt een mini-symposium annex boekpresentatie over jong architectonisch erfgoed van Zuid-Afrika met Nederlandse oorsprong plaats in het Zuid-Afrikahuis te Amsterdam, en simultaan in Pretoria en Kaapstad. De gebeurtenis is te volgen via:

On 19 October 2021 a mini-symposium and book presentation will take place concurrently in the Netherlands and South Africa on young architectural heritage shared between these two countries. This event will take place simultaneously in Amsterdam, Pretoria and Cape Town and can be followed online via:

In het kader van de Maand van de Geschiedenis worden de resultaten gepresenteerd van een binationaal onderzoek naar het werk van geëmigreerde Nederlandse architecten uit de periode 1902-1961. Dit onderzoek is geïnitieerd door de Universiteit van Pretoria en uitgevoerd met steun van de Ambassade van Nederland in Zuid-Afrika, de South African Heritage Resources Agency, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Zuid-Afrikahuis en DutchCulture. 

Meer dan zeventig Nederlandse architecten kozen na het einde van de Boerenoorlog Zuid-Afrika als hun nieuwe thuisland om er een nieuw bestaan op te bouwen. Zij ontwierpen honderden gebouwen en woonwijken, van zwembad tot ‘model township’ Atteridgeville. Deze bijdragen zijn nu deels omstreden omdat ze zijn ontstaan in de tijd waarin de apartheidspolitiek en segregatie opkwamen. De vraag is dan ook in hoeverre de Nederlands-Zuid-Afrikaanse geschiedenis en het bijbehorende erfgoed worden gedeeld. Toch is het gebouwde erfgoed van de 20ste eeuw een onmiskenbaar deel van Zuid-Afrika en vaak nog dagelijks in gebruik. In die zin staat het op Common Ground van makers en gebruikers.

Mini-symposium

Tijdens het mini-symposium worden de nieuwe onderzoeksresultaten kort toegelicht tijdens een interactief panelgesprek. Deelnemers zijn onder andere Ben Mwasinga (SAHRA, Kaapstad) en de drie redacteuren van het zojuist voltooide boek over het nieuw ontdekte erfgoed. Vooral de ruimhartige medewerking van directe nazaten van de geëmigreerde architecten heeft gezorgd voor totaal onbekende verhalen en prachtig beeldmateriaal. Zij komen eveneens aan het woord.

Tot slot wordt het boek Common Ground: Dutch-South African Architectural Exchanges 1902–1961 gelijktijdig gepresenteerd in Amsterdam, Pretoria en Kaapstad. Het rijk geïllustreerde boek onthult niet alleen een grote verscheidenheid aan bouwstijlen en gebouwtypes, maar ook een onvermoede laag in de complexe geschiedenis van migratie, culturele uitwisselingen en sociale constructies van publieke herinnering en erfgoed. In de woorden van commentator Ben Mwasinga:

    “Perhaps the greatest contribution of the book to the national dialogue around heritage and representation in South Africa is its ability to communicate that structures built during colonialism and apartheid are not homogenous in ‘celebrating’ the painful past.”

As part of the Dutch History Month, the results of a transnational study into the work of emigratedDutch built environment professionals from the period 1902–1961 will be presented. This research was initiated by the University of Pretoria and carried out with support from the Embassy of the Netherlands in South Africa, the South African Heritage Resources Agency, the Dutch Cultural Heritage Agency, Zuid-Afrikahuis and DutchCulture. 

More than seventy Dutch architects chose South Africa as their new homeland after the end of the South African War. They designed hundreds of buildings and residential areas, from swimming pools to the ‘model township’ Atteridgeville. These contributions are now partly controversial because they were created at a time when apartheid politics and segregation were on the rise. The question is therefore to what extent the Dutch-South African history and heritage is shared. Yet the built heritage of the 20th century is an unmistakable part of South Africa and often still in daily use. In that sense, it stands on the Common Ground of makers and users.

Mini symposium

During the mini symposium, the new research results will be briefly explained during an interactive panel discussion. Participants include Ben Mwasinga (SAHRA, Cape Town) and the three editors of the just completed book on newly discovered heritage. The generous cooperation of especially the direct descendants of the emigrated architects has resulted in totally unknown stories and beautiful images and they too will contribute to the presentation.

Finally, the ground-breaking new book Common Ground: Dutch-South African Architectural Exchanges 1902–1961 will be presented simultaneously in Amsterdam, Pretoria and Cape Town. The richly illustrated book reveals not only a great variety of architectural styles and building types, but also an unsuspected layer in the complex history of migration, cultural exchanges and social constructions of public memory and heritage. In the words of reviewer Ben Mwasinga:

    “Perhaps the greatest contribution of the book to the national dialogue around heritage and representation in South Africa is its ability to communicate that structures built during colonialism and apartheid are not homogenous in ‘celebrating’ the painful past.”

Boekgegevens

Common Ground : Dutch-South African Architectural Exchanges, 1902–1961
Nicholas J. Clarke, Roger C. Fisher, and Marieke C. Kuipers (editors)
Uitgever: LM Publishers, Edam
ISBN: 9789460225338 (hardcover)
Afm.: 25 x 32 cm, 270 pp, 436 afb. (kleur en zwart/wit)
Verkrijgbaar bij de boekhandel, de uitgevers en de Washington University Press.

Book details

Common Ground : Dutch-South African Architectural Exchanges, 1902–1961
Nicholas J. Clarke, Roger C. Fisher, and Marieke C. Kuipers (editors)
Publisher: LM Publishers, Edam
ISBN: 9789460225338 (hardcover)
Dim.: 25 x 32 cm, 270 pp, 436 illustrations (colour and black & white)
Available at bookstores in both South Africa (incl. at Protea, and the Netherlands, the publishers and the Washington University Press.

Meer nieuws

22 februari 2024, Persbericht
Schrijversbezoek: Ontmoeting met schrijver en dichter Ronelda S. Kamfer
Dit jaar verschijnt de Nederlandse vertaling van de roman Kompoun van de Zuid-Afrikaanse schrijver en dichter Ronelda S. Kamfer. Na vier dichtbundels is dit haar eerste roman, die oorspronkelijk in 2021 in het Afrikaans uitkwam. Zowel de vier dichtbundels als de roman zijn naar het Nederlands vertaald door Alfred Schaffer. Op 8 maart komt Kamfer naar de UB Leiden om voor te lezen uit haar roman en over haar werk als schrijver en dichter in gesprek te gaan.
12 februari 2024, Uit het Huis
Wij zoeken een coördinator voor de literaire leeskring!
De leeskring van het Zuid-Afrikahuis bestaat al sinds 2002. Acht keer per jaar komt een aantal mensen bijeen om een boek te bespreken. Meestal is dat een Afrikaanse roman, een enkele keer is het een Afrikaanse dicht- of verhalenbundel en soms is het een Engelstalig boek. Ook worden er Nederlandse romans besproken waarin de relatie Nederland˗Zuid-Afrika centraal staat.
5 februari 2024, Actueel
Reserveer een plek voor de halve finale Nigeria – Zuid-Afrika
Ziggo Sport zoekt naar fans van Bafana Bafana! Het voetbalteam staat deze woensdag in de halve finale en speelt tegen Nigeria in de Africa Cup. Ziggo Sport organiseert een Voetbal Café in Hilversum waar met een grote groep fans de wedstrijd bekeken zal worden.

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
+31(0)20-6249318

Openingstijden

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons