De Stichting Zuid-Afrikahuis heeft een ANBI-verklaring. Deze garandeert dat de Belastingdienst de Stichting Zuid-Afrikahuis erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Naam: Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland
Kvk-nummer: 41216025 
RSIN (voorheen fiscaal nummer): 002565821  

Contactgegevens

Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland
Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
Tel. (020) 6249318
E-mail: info@zuidafrikahuis.nl

Bestuur

Het Bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste veertien leden.

Het Bestuur van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland wordt gevormd door de hiervoor genoemde personen.

Doelstelling

De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland heeft ten doel:

  • Het bevorderen van de banden tussen Nederland en Vlaanderen, en Zuid-Afrika in ruime zin, in het bijzonder culturele;
  • Het bevorderen van de kennis en studie van de Afrikaanse taal en cultuur; de geschiedenis van Zuid-Afrika en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland is voortgekomen uit de vroegere Nederlands-Zuid-Afrikaanse Spoorwegmaatschappij (NZASM). De stichting werd opgericht in 1909.

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door het Zuid-Afrikahuis in stand te houden en diverse instanties te subsidiëren die nauw aan haar verwant zijn. Concreet betekent dit bijvoorbeeld het in stand houden van de bibliotheek en het archief van het Zuid-Afrikahuis, het organiseren van evenementen en publiciteit, incidentele subsidies te verstrekken aan culturele activiteiten die aansluiten bij de doelstellingen van het Zuid-Afrikahuis. Structurele subsidies worden verstrekt aan de Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten en het SASNEV in Zuid-Afrika (Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere; Kaapstad).

Het beleid van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland voor de jaren 2020-2024 zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de statuten van de stichting. De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland heeft de ANBI-status en zal haar baten ten goede doen komen aan de culturele doelstellingen, die voortvloeien uit de statutaire verplichtingen.

De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland is leerstoelhouder (en dus financier) van de bijzondere leerstoel Zuid-Afrikaanse letterkunde, cultuur en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens ondersteunt de stichting de bijzondere leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij aan de Universiteit van Gent.

In 2016 zijn een aantal trajecten gestart op het gebied van (gedeeltelijke) digitalisering van tijdschriften en archieven in het kader van het overheidsproject Metamorfoze. Uniek erfgoed op het gebied van de historische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika wordt hierbij voor de toekomst zeker gesteld.

Het pand Keizersgracht 141 te Amsterdam, waar de bibliotheek en het archief van de stichting zijn gevestigd, is eigendom van Zuid-Afrikahuis VOF (50% SZAHN en 50% DBZA (Die Burger Zuid-Afrikahuis BV, onderdeel van de Naspers-groep). Beheer en exploitatie van bibliotheek en archief zijn en blijven geheel in handen van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland.

Beloningsbeleid

De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland hanteert salarisschalen die aansluiten bij de gebruikelijke salariëring in de culturele sector en heeft thans vier medewerkers in dienst (van wie de meeste parttime) die de noodzakelijke werkzaamheden verrichten met betrekking tot de bibliotheek, het archief, de organisatie van evenementen, en de administratie, directie, en beheer van het pand Keizersgracht 141.

De bestuursleden van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland doen hun werk onbezoldigd en krijgen ieder jaar een kleine tegemoetkoming voor gemaakte onkosten.

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
+31(0)20-6249318

Openingstijden

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons